Агроекология

Агроекология и биологично земеделие

Продължителност: 180 учебни часа

Цена: 250 лева

АгроЦентър към Центъра за професионално обучение към Агро Консулт Плюс ЕООД,  организира Обучение по Агроекология и биологично земеделие

Обучението е по част от професия Фермер

специалност Земеделец

и специалност Производител на селскостопанска продукция

и част от професия Агроеколог

специалност Агроекология

Обученията се провеждат в помощ на земеделските стопани по следните мерки:

  • Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“
  • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
  • Мярка 10 „Агроекология и климат“
  • Мярка 11 „Биологично земеделие“
  • Подмярка 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП“
  • Подмярка 11.2 „Плащания за поддържане на биологичното земеделие за ха ИЗП“

Часовете в учебната програма и темите са според заложените изисквания на Наредбите по посочените мерки.

Може да бъде избрана една от следните форми на обучение:

– Присъствено в учебна зала на фирмата, на място в страната при събиране на група от 10 души

– Дистанционно в платформата за дистанционно обуение.

– Дистанционно-присъствена

Начални дати:

Обучението стартира всеки понеделник, като заявилите участие за дистанционно обучение могат да се обучават и индивидуално, с избрана от тях начална дата.

Обучението завършва със Заключителен изпит.

При успешно завършване на обучението и успешно полагане на Заключителния изпит участникът получава Удостоверение за професионално обучение за част от професия

Учебна програма по Агроекология и Биологично земеделие

ТЕМАУчебни часове
  
Основни принципи на агроекологията и биологичното земеделие.6
Принципи и стратегии за проектиране на устойчиви системи.6
Определяне на различията между природните екосистеми и агроекосистемите.2
Алелопатия – биохимичните взаимодействия между растенията и микроорганизмите.6
Почвени условия.12
Биологично разнообразие.6
Биологично земеделие.6
Основни принципи и цели на биологичното земеделие.-          биологично растениевъдство;-          биологично пчеларство;-          биологично животновъдство.16
Основни принципи на интегрирано управление на вредителите на растителните култури.10
Биологични методи за контрол на вредителите.6
Общи и специфични принципи за определени култури.6
Законодателната политика на ЕС и България в областта на биологичното земеделие.6
Състояние на биологичното производство в България.2
Оператори и площи в системата на био контрол.2
Биологично животновъдство.12
Правила за преход към биологично производство.8
Прилагане на правила за използване на посевен, посадъчен материал и семена от картофи.12
Прилагане на правила за биологично отглеждане на растения и производство на растителни продукти.10
Финансово подпомагане на биологичното производство.8
Сертифициране на биологичното производство.8
Силните и слабите страни на биологичното (екологично) земеделие.2
Агроекологичен и екологичен мониторинг.6
Агроекологични мерки в Европейския съюз и в България.6
Намиране на пазари за биологичното (екологично) земеделие.6
Основни рискове в биоземеделието, предотвратяване на рисковите фактории управление на риска10
  
ОБЩО180
  
Заключителен изпит6

Материалът е разпределен на теми, като всяка темя завършва с кратък Тест – задачи за самостиятелна подготовка.

Консултации: Два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 19.30 часа на разположение на участниците е квалифициран преподавател, който в онлайн класна стая ще отговаря на всички възникнали въпроси в процеса на работа.

При предварително зададени въпроси по конкретни практически казуси,  участниците ще получат консултация в рамките на обучението, във времето определено за консултации и дискусии.

Оттговорник от фирмата: Анелия Дудинова 0879 630 999

Цената на обучението е 250 лева.